PVC

Våtrumstapeter av PVCText och bild: Cathrine Bülow. PVC-plast är ett av de mest miljövidriga byggnadsmaterial som existerar på marknaden idag. Det är mycket problematiskt ur både hälso- och miljösynpunkt. Byggnadsdelar av PVC bör därför till varje pris undvikas.

Skadligt i alla led

PVC är skadligt i alla led från tillverkning till deponi. Ämnet används bland annat för att tillverka plastgolv, kablar, fönsterramar, garagedörrar, rör och duschkabiner. PVC innehåller en rad miljöskadliga ämnen, däribland mjukgörare som avgår till inomhusluften och kan leda till allergi samt har hormonell påverkan och kan skada immun- och fortplantningssystem.

Dioxiner vid brand

Vid brand i PVC bildas frätande saltsyra och extremt giftiga dioxiner som, enligt tyska studier, besmittar den brandhärdade byggnaden för gott.

Många miljöskadliga tillsatser

PVC framställs i en komplicerad, energikrävande klorkemisk process där bland annat stabilisatorer av tungmetaller används liksom miljöskadliga tillsatser i form av kvicksilver och flamskyddsmedel. Under brukningsskedet släpper mjukgjord PVC ifrån stora mängder allergiframkallande och hormonstörande mjukgörarare (ftalater). Mjukgörarna samlas i inomhusdamm och inandas av de människor som vistas i byggnaden.

Den största ftalatkällan i bostäder är plastgolv, därefter konstlädermöbler och mjuka plastleksaker. Mätningar har visat på mycket höga koncentrationer av ftalater i barnrum på grund av plastleksaker. Ftalterna tas också upp via huden (man kan känna att man blir fet på huden av att hålla i visa plastleksaker) och av barn när de stoppar sina leksaker i munnen. Uppblåsbara badleksaker innehåller extra höga ftalhalter då de är väldigt mjuka. Man kan också känna den karaktäristiska PVC- (klor-) lukten på dessa.

Barn extra känsliga — och extra exponerade

Det är extra olyckligt när barn exponeras för hormonstörande ämnen, då de är betydligt känsligare än vuxna. Hormoner fungerar som start- och stoppsystem för kroppens och hjärnans utveckling. Även små mängder hormonstörande substanser kan leda till rubbningar. Enligt flera utländska studier (Theo Colborn m.fl.), finns det ett samband mellan den starkt ökande frekvensen av neuropsykiatriska diagnoser (ADHD, Aspergers syndrom m.m.) och exponering för hormonstörare. För hormonlika ämnen gäller  inte den klassiska dos-verkan-principen utan det handar snarare om när exponeringen sker. Att kalkylera med riskerna runt detta är väldigt svårt eftersom människan hormonella system är mycket komplext. Påverkan under den embryonla utveckligen är givetvis också en stor fara.

Varför blir gamla plastmattor styva?

När en ny plastmatta läggs in är den mjuk och böjlig. Ett antal år senare är den stel och bryts lätt sönder. Det som hänt är att mjukgörarna i materialet har brutits ner och avgått till inomhusluften. De människor som vistats i husen under denna tid har alltså inandats dessa osynliga, molekylära sopor.

Ger allergier

Det är, enligt professor Carl-Gustaf Bornehag på Karstads universitet, även klarlagt att barn som krupit och vistats på plastgolv under sin uppväxt oftare har allergier än andra barn. Flera utländska studier har kommit fram till samma slutsats. Ju högre uppmätta halter av mjukgörare (ftalater) i blodet hos barnen, desto större besvär i form av astma, hösnuva och eksem.

Det finns även andra starka skäl att inte använda PVC-produkter. Vid förbränning av PVC bildas dioxiner och furaner. De är bland de farligaste ämnen vi i dag känner. Dioxiner är starkt cancerogena och skadliga för arvsmassan. En byggnad som innehåller PVC och börjar brinna är i stort sett kontaminerad för all framtid.