Asbest

Text och bild: Cathrine Bülow. Asbest är idag ett förbjudet byggmaterial men decennier av användning gör att det fortfarande finns stora mängder asbest i äldre byggnader som antingen hamnat där under byggnationen eller vid senare renovering. Asbest kan finnas i allt från plastmattor och fasadbeklädnad till kakelfix, rör- och pannisolering, gammal fönsterkitt med mera. Nedanstående avsnitt hjälper dig att känna igen den asbest som kan finnas i ditt hus, så att du inte behöver utsätta dig själv och din omgivning för onödiga risker vid renovering eller förslitning av dessa material. Vid tveksamhet om ett material är asbesthaltigt eller inte,  ta alltid kontakt med ett auktoriserat saneringsföretag eller lab för  provtagning eller bedömning till en relativt billig penning.

Idag är användningen av asbest är förbjuden. Krokidolit (blå asbest) – den allra farligaste sorten  som utgjorde 5 % av användningen förbjöds 1976. 1982 förbjöds resterande 95 % av asbesten som använts i bland annat kakelfix, kakelfog, golvmattor, mattlim, våtrumstapeter och eternitskivor.  Asbest är dock  fortfarande en allvarlig hälsorisk, framförallt för många yrkesgrupper inom byggbranschen men även hemmafixare kan bli exponerade.

Vid rivning, sågning, slipning eller håltagning i väggar, tak eller andra byggelement som innehåller asbest, kan asbestfibrerna finfördelas och sväva i luften under lång tid. Den som andas in asbestdamm kan få lungskador som i värsta fall kan leda till asbestos och cancer.

Vad är asbest?

Asbest (av grekiskans asbestos, ”outsläcklig”) är en samlande beteckning på olika fiberartade silikater. Det är ett långfibrigt mineral som framför allt bryts i Nordamerika, Ryssland och Sydafrika. Asbestfibrerna är mycket vassa och farliga att inandas. De tränger in andningsorgan ( och annan vävnad ) där de fastnar.

De asbesthaltiga byggmaterialen lanserades, såsom de flesta andra osunda byggmaterial, på bred front efter andra världskriget, men asbesten hade börjat användas redan på 1800-talet och lanserades stort i samband med Stockholmsutställningen 193o där många av fasaderna var beklädda med nymodighten eternit. Asbestens guldålder var under 50- till 70-talet men ända fram till 1982 användes alltså de farliga fibrerna.

Eternitaffisch

Asbestfibrer i närbild

Asbestfibrer i närbild

Asbest är eldsäkert och har därför haft en mängd olika användningsområden kopplat till brandskydd, alltifrån vekar i oljelampor till skyddskläder.  I vissa fall har den sprutats på stålkonstruktioner för att öka brandmotståndet. Stora mängder av asbest har tidigare använts som bullerisolering, tex i tyska Elbetunneln.

Asbest har orsakat tusentals dödsfall bland byggnadsarbetare och fabriksarbetare runt om i världen. Eternitfabriken i Lomma utgör säkerligen den största arbetsmiljöskandalen i svensk historia.

När asbest finns i fri form är riskerna för damm betydligt större än när den är bunden (i exempelvis gummipackning). Speciellt besvärliga är produkter där asbest förekommer i pulverform.

Material där asbest förekommer i bunden form dammar normalt inte nämnvärt. Vid sågning, slipning eller borrning och liknande ingrepp, kan dock fibrerna frigöras och betydande fiberhalter uppstå. Asbestdamm kan förekomma i samband med demontering av asbesthaltiga byggnadselement samt vid brytning och beredning av asbesthaltigt mineral.

 

Var kan asbest förekomma?

Eternit

Vid sekelskiftet började Lomma Eternit sin verksamhet. Företaget förblev under hela sin livstid Sveriges ledande eternitproducent. Särskilt efter andra världskriget gick produktionen på högvarv. Många hus, speciellt på västkusten, där de salta vindarna slet hårt på fasaderna, kläddes in i eternit. Den kallas även torparkex på grund av och det räknades som ett fattigmansmaterial med sitt föga estetiska utseende.

Eterniten producerades i många olika färger och former. På 1970-talet gick det inte längre att blunda för asbestens skadeverkningar, då en rad arbetare insjuknat i asbestos. Redan på 1800-talet kom för övrigt rapporter om asbestens skadeverkningar från yrkesmedicinare i Österrike, som olyckligtvis inte hörsammades. 1977 stängdes eternitfabiken i Lomma. De flesta som arbetade på fabriken dog eller blev handikappade för livet.

För husägaren utgör inte eternitplattorna någon fara så länge de är hela och sitter fast på huset. Det viktigaste är att inte slipa, såga, eller borra i plattorna eller på annat sätt skada dem så att asbesten kan frigöras. Om plattorna går sönder och bitar ramlar av, är det viktigt att avlägsna dem från marken så att de inte trampas sönder. Asbestfibrerna kan då också sprids med vindarna.

File:Asbestos - geograph.org.uk - 339259.jpg

Farlig asbestcement vårdslöst utkastad i naturen. Bild:geograph.org.uk

Gamla eternitplattor kan vara vittrade och på så sätt kunna sprida asbestfibrer, även i helt tillstånd. Ett sätt att hindra detta är att måla plattorna. Ett annat, och på sikt bättre sätt, är att avlägsna dem. Man ska då använda sig av en auktoriserad asbestsaneringsfirma som vidtar nödvändiga säkerhetsåtgärder.

Eternit förekommer också i takplattor, byggskivor, och plintar. Samma säkerhetsföreskrifter som för fasadplattorna gäller här.

 

Eternittak. Källa: Wellasbestdach-233-3354_IMG Wikiwall.

Eternittak innehållande asbest.

Asbest i rör

Asbest är också vanligt i isolering runt rörböjar och som pannisolering i hus byggda eller renoverade före 1982. Asbestböjarna framträder oftast förtjockade mot resten av röret. De är gjorda av så kallad gurmassa, en isolering som bestod av ett pulver med asbest i blandat i vatten. Rören är för det mesta inlindade i gasbinda.

Rörböj med asbest.

Rörböj med asbest.

 

Asbest i golv

Asbest kan också förekomma i golvmaterial. Det är vanligt i äldre golvplattor och så kallade magnesitgolv.  Asbesten kan vara en del av själva golvplattans fyllning eller finnas under plasten. Nedanstående asbestgolvplattor har  ett karakteristiskt utseende och är därmed lätta att misstänka.

Gummigolv med asbest i.

Bild: Cathrine Bülow. Golv med asbestfyllning..

Tarkett asbestgolv

Tarkett asbestreklam

Äldre plastmattor kan vara flerskiktade där det undre lagret består av asbestpapp . Ofta förekommer de i tidstypiskt murriga färger och stormönstrade men kan lurigt nog också se helt annorlunda ut tex  i diskreta gråa och gula toner.

 

Gammalt plastgolv med asbest i, s.k asbestvinylgolv.

Ofta uppkommer, med tiden, hål i mattan, framför allt i fogar och på speciellt utsatta ytor som vid dörrar Man kan då se den grå asbestpappen blottas. Denna golvtyp är värre än den föregående eftersom asbestpappen består av 90 procent av ren asbest som alltså inte är bunden i något annat material. Där vill man inte ha ett barn lekande!

 

Asbest kan också finnas under plastgolvets golvlim, i så kallat tjärlim eller svartlim- ofta är det just svart till kulören… men det kan ibland också vara brunt till gulbrunt.

Tjärlim/svartlim med asbest i.

Tjärlim/svartlim med asbest i.

 

Äldre golvmaterial utgör antagligen den största asbestrisken inomhus, eftersom betydande koncentrationer av de farliga fibrerna kan frigöras av okunniga husägare som river upp de gamla mattorna när de renoverar sina hus. Även när golvmaterialet slits och går sönder kan betydande mängder asbest komma ut i inomhusluften. Speciellt är detta ett problem under dörrar och på andra ställen där golvet slits hårt

Den säkraste och enklaste metoden att handskas med asbesthaltiga golvmaterial är helt enkelt att låta det ligga kvar och täcka över (försegla) det med ett annat golvmaterial som inte behöver spikas fast, till exempel linoleum- eller parkettgolv. Asbesten i det gamla golvet är då inkapslad och utgör ingen fara längre men märk upp det gamla golvet så att framtida renoverare asbestvarnas. I annat fall bör man diskutera problemet med en auktoriserad asbestsaneringsfirma som kan avlägsna det under speciella försiktighetsåtgärder.

Asbest i kakelfogar och kakelfix

Hus byggda före 1982 kan också innehålla asbest i kakelfogar och kakelfix.  Även här dammar det rejält vid rivning och en auktoriserad asbestsaneringsfirma skall anlitas för att avlägsna materialet.

Andra asbestkällor i byggnader

Asbest kan även förekomma i äldre fönsterkitt, fönsterbräden och i så kallad björnplugg (skruvpluggmassa som användes före plastskruvpluggarna) med mera.

Asbest användes mycket som brandskydd i ventilationsanläggningar, soprum, som bullerdämpning och armering i skivor och kanaler, i brandskyddsfärger ( i till exemepl trapphus), som isolering runt stålbalkar och elinstallationer

I vissa fall har asbest sprutats på stålkonstruktioner för att öka brandmotståndet. Dessa användningsområden har dock varit vanligare i offentliga byggnader än i bostäder. Asbest har varit, och är till stor del, ett problem i skolor, simhallar och möteslokaler.

Kända byggnader som asbestsanerats är till exempel Kulturhuset i Stockholm och Palats der Republik i Östberlin, asbest var väldigt vanligt i de forna kommunistländerna. Även Berlinmuren innehöll asbest!

Läs mer om var asbest kan förekomma och om asbestsanering här. 

Skärmklipp-asbestposter