Stenhus – Lättbetong

Lättbetonghus i sunda materail, VadstenaText och bild: Cathrine Bülow. Lättbetong i form av murblock, som först kallades gasbetong, började ersätta tegel i slutet av trettiotalet. Fördelarna var den låga volymvikten, den enkla murtekniken och de goda isoleringsegenskaperna. Lättbetonghus har en rad fördelar framför vanlig betongkonstruktion. Eftersom materialet är poröst har det bra isoleringsegenskaper och är dessutom fuktbuffrande (hygroskopiskt) och man slipper armeringsjärn.

Lättbetong tillverkas av naturliga råmaterial i form av sand, kalksten, cement och vatten. Genom en tillsats av aluminiumpulver erhålls en jäsning varigenom materialet blir poröst. Fram till 1975 tillverkades en del lättbetong av skifferbränd kalk från alunskiffer, så kallad blå lättbetong, som avgav radon. Det förekommer dock inte längre. Numera är lättbetong ett obetänkligt och bra materialval för den som månar om en sund inomhusmiljö.

Passivhus med massiva lättbetongväggar

En ny typ av lättbetongblock med fler luftporer, och därmed bättre U-värde, har nu utvecklats (Ytong Energy +). Materialet lämpar sig väl för massiva konstruktioner med U-värde ner till 0,11, vilket innebär att man kan bygga passivhus med blocken utan att någon ytterligare isolering behövs.

Fuktsäkra badrum utan primer

En del hus med ekologiska förtecken har konstruerats i lättbetong, t.ex. Sjökvarteren i Vadstena och hus i Baskemölla ekoby på Österlen. Här slipper man flerskiktsväggarnas nackdelar med risk för köldbryggor o.s.v. En annan stor fördel är att man inte behöver använda några fuktspärrar i badrummen, då väggen tilllåter fuktig badrumsluft att vandra in och ut i konstruktionen utan risk för mögeltillväxt, eftersom inget organiskt material finns närvarande. Om fuktvandringen ska fungera får inga diffusionstäta färger användas, som plast- och latexfärger, utan endast fuktöppna färger, t.ex. silikatfärg och kalkputs. Tunn- eller gipsputs fungerar också bra.

Lättbetonghus med badrum utan primers, Sjökvarteren Vadstena

På en kaklad lättbetongvägg i våtutrymmen kan fukten gå in i kakelfogarna utan att det blir ett problem. Denna metod användes t.ex. i sjökvarteren i Vadstena, där man man månade om att endast använda sunda material. Lättbetongen buffrar fukten och kan sedan släppa ut den igen. Det bästa är att inte helkakla badrummet, då kakel inte har någon förmåga till fukregelering. Låt den övre delen av badrumsväggen förbli okaklad och måla istället med en silikatfärg eller putsa med kalkbaserad puts. Läs mer under badrum. Man kan också göra som de gamla romarna och använda tadelakt.

Utvändiga väggar putsas eller förses med en träpanel eller tegelfasad om så önskas. För att bibehålla lättbetongens fuktregelarande egenskaper är det viktigt att även här använda en puts som tillåter fuktvandring.

 

Lågenergihus i lättbetong med träfasad

Lättbetonghus Baskemölla Ekoby