Lim och klister

lim-wikipediaText: Cathrine Bülow. I lim återfinns många kemikalievärstingar. Lim försvårar också återanvändning av byggmaterial. Det finns därför alla skäl att undvika limning och istället spika eller skruva ihop material när så är möjligt.

Om du ändå behöver limma, använd helst limmer baserade på naturliga ingredienser. Det kan vara animaliska limmer (kaseinlim, fisklim eller blodlim), växtbaserade limmer som naturhartslim, cellulosa- eller rågmjölsklister eller mineraliska limmer som vattenglaslim eller sulfitklister. Det finns flera tyska fabrikat med färdiga, naturbaserade limmer. I Sverige är utbudet sämre.

Undvik syntetiska limmer som alla är oljebaserade och innehåller mer eller mindre miljöskadliga och hälsovådliga ämnen. Av syntetlimmerna är EVA-lim och PVAC- lim (så kallat vitlim/trälim) de skonsammaste men även de innehåller en hel del obehagliga ingredienser.

Animaliska limmer

Animaliska limmer består av proteinrika substanser från mjölk (kaseinlim), blodprotein, fiskrens eller slakteriavfall. De har använts långt tillbaka i tiden och förekommer idag framför allt inom byggnadsvården. Då de är skonsamma för miljö och hälsa finns goda skäl att använda dem även i modernt byggande. Limträbalkarna på Stockholms central är limmade med ett sådant lim. De är lämliga för trä, men tål inte fukt och kan därför endast användas inomhus. Se dock upp med att dessa limmer kan innehålla biocider!

Mineraliska limmer

Mineraliska limmer är ett annat bra miljöalternativ. Vattenglaslim tillverkas av vattenglas (silikat), stenmjöl, kalk och vatten. Det används för att limma keramiska plattor, papper, spånskivor och som ingrediens i spackel. Se upp med silikat som är frätande, skydda ögonen. Sulfitklister består av lut och vatten. Det används för att limma byggpapp linoleum och träfiberskivor. Cementlim består av portlandcement, stenmjöl och vatten. Det används för att limma keramiska plattor och lättbetong. Blandat med akrylat blir det mycket starkt. Under härdningen kan akrylaten dock emittera till inomhusluften. Sörj för god ventilation.

Växtbaserade limmer

Dessa limtyper består oftast av stärkelse eller cellulosa och är vattenbaserade. De är oftast i pulverform för utrörning med vatten. Cellulosaklister består av metylcellulosa. Det används för att fästa tapeter, linneväv, linoleum och spackel. Cellulosalim består av cellulosaderivat och organiska lösningsmedel. Det används för att limma linoleum och kan även användas i fuktiga miljöer. Produktionen är dock miljöstörande. Naturhartslim är ett dispersionslim på naturlatexbas med tillsats av lignin, shellack eller kopal samt lösningsmedel i form av alkohol eller terpentin. Naturgummilim består av naturgummi och organiska lösningsmedel. Limmet används för att limma kakel och linoleum. Andra växbaserade limmer är potatismjölsklister för uppsättning av tapeter och rågmjölsklister som är det starkaste av de växtbaserade klistersorterna. Det används för att fästa tapeter, juteväv eller linoleum. Sojaklister består av sojaprotein och vatten. Det kan även innehålla natriumsilikat eller fungicider. Klistret används för att limma plywood. Se upp med växtlimmer som innehålla bekämpningsmedel. Välj ekofabrikat, tyvärr finns det få produkter av detta slag på den svenska marknaden.

Naturbaserade limmer från Tyskland och Schweiz

Skärmklipp-limÖverlag finns ett betydligt större utbud av gröna byggkemiprodukter i Tyskland med ekovarianter av till exemel universallim( universalkleber), mattlim( Fussbodenkleber)  och kakelfix (Bio-Platten – und Fliesenkleber).

Tillverkare är till exempel företag som Haga och Auro. Efterfråga gärna de här produkterna i din svenska byggbutik eller beställ dem via nätet; tex via denna tyska e-butik. Maila gärna till Ekobyggportalen och berätta ifall du hittat produkterna i Sverige!

*Vanligen nämns inga företag i Ekobyggportalens texter. Det blir lätt orättvist, inte minst mot dem som valt att annonsera hos oss. Här görs ett undantag med utländska företag eftersom läsare efterfrågat produkterna och de är svårfunna i Sverige.

Syntetiska limmer

baseras på oljeprodukter. Produktionen är energikrävande och miljöstörande. Syntetiska limmer innehåller hälsoskadliga tillsatser som t.ex. formaldehyd och lösningsmedel.  I stort sett alla vattenbaserade limmer innehåller biocider, t.ex. isotiazoliner, Kathon och BIT. Dessa är allergiframkallande och giftiga. Avstå helt från användning av syntetiska!

Mer om miljöskadliga syntetiska limmer

pictogramAkrylatlim är petroleumbaserat och innehåller sampolymererna; vinylacetat, eten och akrylater, etylhexaylakrylat och butylakrylat. Limmet används som golvlim för linoleum och plastmattor. Under appliceringen uppstår emissioner. Limmet kan förtvålas vid fukt och avge irriterande kemiska ämnen. Restmonomerna kan orsaka allergier.

Asfaltlim tillverkas av råolja och innehåller bitumen. Limmets aminer verkar irriterande på dem som arbetar med produkten men emissionerna är låga i härdat tillstånd.

Epoxilim innehåller epiklorhydrin, fenol och alkohol. Epoxi och epiklorhydrin är starka allergener och den sistnämnda är dessutom cancerframkallande. Epoxilimmer innehåller också östrogenlika ämnen i form av alkylfenoler och bisfenyl A.

Etyleacetatvinyllim består av vatten, etylen, vinyalacetat men kan också innehålla miljöskadliga fungicider och mjukgörare såsom det nerv och reproduktionstörande ämnet DBR.

Fenollformaldehydlim innehåller giftigt fenol, formaldehyd och organiska lösningsmedel.

Isocyantalim (Epioch) innehåller giftiga och miljöskadliga isocyanter, styrenbutadien-gummi eller polyvinylacetat.

Kontaktlim (kloropren- och neoprenlim) innehåller acetylen, klorin och höga halter organiska lösningmedel såsom toulen, xylen och hexan. Produkten är farligast vid applicering men även efter härdning kan giftiga kemikalier avges.

MS-polymerlim har likande användningsområden som PUR-lim men innehåller inte isocyanter och är därmed något mindre miljöskadligt. Det innehåller dock mjukgörare och tennorganiska föroreningar.

Polyuretanlim (PUR-lim) baseras på på hälsofarliga isocyanater som skadar nervsystemet och är allergiframkallande. Det kan också bilda marknära ozon och fotooxidanter och därmed skada växtligheten. Det används för att limma trä utomhus, metall, plast, betong m.m.

Polyvinylaceatlim/trälim är det enda syntetiska lim som inte innehåller formaldehyder men dock en rad andra problematiska ämnen som mjukgörare, biocider, kromhärdare mm gör ändå limmet betänkligt ur miljösynpunkt. Det klassas dock tillsammans med EVA-lim som de ofarligaste av syntetlimmerna.

Resocinol- och fenolresorchinolformaldehydlim (PRF) är hudallergiframkallande, kan ge skador på nervsystemet och är miljöfarligt. Fenol är giftigt. Limmet används bl.a. för tillverkning av limträbalkar, fönsterkarmar och ytterdörrar.

Styrenbutadienlim (SBR-lim) är ett kontaktlim. Det innehåller cancerframkallande butadien och nervgiftet styren som också misstänks orsaka cancer och vara mutagent.

UREA-formaldehydlim (UF-lim/karbamidlim) innehåller vatten, formaldehyd och urea. Det används för att limma faner, plywood, snickerier, parkett, dörrar och mattor på undergolv samt i spånskivor. UF-limmer avger vanligen höga doser formaldehyd till inomhusluften.

Sluta limma, börja svetsa – i trä

Ny miljövänlig metod. Svetsa ihop trä istället för att limma. Det ger en fog som är dubbelt så hållbar som en limmad och dessutom tål fukt bättre. Metoden ger helt nya möjligheter för träindustrin som kan tillverka möbler, golv och tak utan att behöva använda miljöfarligt lim. Läs artikeln här.

Närbesläktad sida: Drev och fogmassa.